Předmět: Krizová a manažerská komunikace a etika

» Seznam fakult » FLK » LUKR
Název předmětu Krizová a manažerská komunikace a etika
Kód předmětu LUKR/LAMKE
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Tomaštík Marek, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Úvod do předmětu manažerské a krizové komunikace. Základní pojmy. 2. Proces komunikace, komunikační schéma. Osobnost člověka a komunikace. 3. Verbální a neverbální komunikace. 4. Technické prostředky v profesní komunikaci. Shromažďování a třídění dat 5. Logická výstavba projevu nebo dokumentu. 6. Prezentace a komunikace s publikem. Zaujetí posluchače, získání a udržení pozornosti. 7. Pracovní porady, diskusní skupiny. 8. Problémová komunikace. Chování při výkonu povolání. 9. Sebemotivace ke zvládání konfliktních a zátěžových situací, zvládání trémy. 10. Aktuální trendy a nové výzvy v krizové komunikaci. Média v krizové komunikaci. 11. Multidimenzionální pojetí rizika, potřeby a reakce lidí zasažených mimořádnou událostí. 12. Komunikace s lidmi zasažených mimořádnou událostí. 13. Praktické postupy v krizové komunikaci. Stres a psychohygiena. 14. Časté chyby v komunikaci. Interkulturní aspekty krizové komunikace.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Aktivizující (simulace, hry, dramatizace), Řešení situačních problematik - učení se v situacích
 • Domácí příprava na výuku - 25 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 30 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 50 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 30 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 15 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
Znalosti managementu, krizového managementu, komunikace.
Znalosti managementu, krizového managementu, komunikace.
Odborné dovednosti
z obecných předmětů Management, krizový management jsou vyžadovány znalosti teorie komunikace a komunikačního procesu
z obecných předmětů Management, krizový management jsou vyžadovány znalosti teorie komunikace a komunikačního procesu
Výsledky učení
Odborné znalosti
získat znalosti nezbytné pro interpersonální interakci a komunikaci
získat znalosti nezbytné pro interpersonální interakci a komunikaci
umět diferencovaně vnímat lidi a jejich projevy a potřeby
umět diferencovaně vnímat lidi a jejich projevy a potřeby
aplikovat znalosti naslouchání a profesionální komunikace
aplikovat znalosti naslouchání a profesionální komunikace
analyzovat krizovou situaci a vytvářet krizové scénáře
analyzovat krizovou situaci a vytvářet krizové scénáře
pracovat s moderními platformami krizové komunikace
pracovat s moderními platformami krizové komunikace
Odborné dovednosti
provést analýzu krizové situace
provést analýzu krizové situace
provést výběr nejvhodnější varianty krizového scénáře a použít jej
provést výběr nejvhodnější varianty krizového scénáře a použít jej
umět vytvořit mediální kampaň na vyvedení subjektu z krize
umět vytvořit mediální kampaň na vyvedení subjektu z krize
stanovit kalkulační náklady na konkrétní krizový scénář
stanovit kalkulační náklady na konkrétní krizový scénář
řídit a spolupracovat na vytváření skupinového projektu při řešení krizové situace v mediální oblasti
řídit a spolupracovat na vytváření skupinového projektu při řešení krizové situace v mediální oblasti
Vyučovací metody
Odborné znalosti
Řešení situačních problematik - učení se v situacích
Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)
Řešení situačních problematik - učení se v situacích
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)
Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)
Analýza prezentace
Analýza prezentace
Odborné dovednosti
Analýza textu
Analýza textu
Cvičení na počítači
Cvičení na počítači
Individuální práce studentů
Individuální práce studentů
Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)
Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)
Hodnotící metody
Odborné znalosti
Analýza prezentace studenta
Analýza prezentace studenta
Analýza seminární práce
Analýza seminární práce
Ústní zkouška
Písemná zkouška
Písemná zkouška
Ústní zkouška
Analýza edukačního materiálu
Analýza edukačního materiálu
Doporučená literatura
 • ANDRŠOVÁ, Alena. Psychologie a komunikace pro záchranáře: v praxi.. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4119-2.
 • BEDNÁŘ, Vojtěch. Krizová komunikace s médii. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3780-5.
 • BOUCNÍK, Pavel et al. Manuál komunikace pro manažery: externí komunikace s veřejností, klienty a partnery: interní komunikace na pracovišti.. Praha: Forum, 2011. ISBN 978-80-904803-1-5.
 • BROŽ, Filip a VODÁČKOVÁ, Daniela. Krizová intervence v kazuistikách.. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0811-2.
 • DLOUHÝ, Martin a kol. Krizová komunikace v zátěžových situacích.. Praha, 2014. ISBN 978-80-87647-12-7.
 • EVANGELU, Jaroslava Ester. rizová komunikace: efektivní zvládání krizových a zátěžových situací. Vyd. 1.. Ostrava: Key Publishing, 2013. ISBN 978-80-7418-175-7.
 • HOLÁ, Jana. Interní komunikace v teorii a praxi.. Univerzita Pardubice, 2017. ISBN 978-80-7560-099-8.
 • Chalupa Radek. Efektivní krizová komunikace: pro všechny manažery a PR specialisty.. Praha: Grada,, 2012. ISBN 978-80-247-4234-2.
 • KOVAŘÍKOVÁ, Jarka. Interní komunikace je nutnost!.. Praha: Siria, 2016. ISBN 978-80-906367-0-5.
 • KUBÁLEK, Tomáš, KUBÁLKOVÁ, Markéta a TOPOLOVÁ, Ivana. Efektivní komunikace a prezentace.. Praha: Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2017. ISBN 978-80-245-2230-2.
 • ŘEHOŘ, Petr. Manažerská komunikace.. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012. ISBN 978-80-7394-394-3.
 • VOJČEKOVÁ, Katarína. Jak ukončit vnitřní i vnější konflikty inovační komunikační technikou?: komunikovat inovační komunikační technikou.. Planá u Mariánských Lázní, 2017. ISBN 978-80-906999-1-5.
 • Vymětal, Štěpán. Krizová komunikace a komunikace rizika. Vyd. 1. Praha : Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2510-9.
 • ZÁBORCOVÁ, Milada. Jak projít životními krizemi k životním výhrám.. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0450-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr