Předmět: Kontaminanty

« Zpět
Název předmětu Kontaminanty
Kód předmětu TUTTTK/TP9KO
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Janiš Rahula, doc. Ing. CSc.
Obsah předmětu
1. Základní pojmy, systematické dělení přirozených a cizorodých toxikantů. 2. Toxikologie jako věda studující jedovatost látek. 3. Typy expozicí, expoziční křivky, vztah mezi dávkou a účinkem, vyjadřování limitních, přípustných koncentrací, dávek. 4. Metabolické odbourávání xenobiotik, biotransformace I, II. 5. Klasifikace účinků škodlivin na lidský organismus. 6. Všeobecné účinky. 7. Systémové účinky. 8. Endokrinní disruptory. 9. Kontaminanty anorganického původu, toxické kationy, anionty. 10. Kontaminanty organického původu, rezidua pesticidů, perzistentní polychlorované látky, polyaromatické uhlovodíky, ftaláty, organofosfáty, toxikokinetika, toxikodynamika. 11. Kontaminanty mikrobiálního původu. 12. Kontaminanty v kosmetice. 13. Terapie otrav. 14. Antidota.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou)
 • Příprava na zkoušku - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 30 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 28 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
Znalost předmětu Biochemie a Organická chemie.
Výsledky učení
Student má základní znalosti spojené s výskytem základních kontaminantů v potravinách a kosmetických prostředcích, jejich obecných a orgánových účincích. Má přehled o onemocněních z potravin a dermatózách. Dokáže se orientovat v obecné toxikologii xenobiotik.
Student má základní znalosti spojené s výskytem základních kontaminantů v potravinách a kosmetických prostředcích, jejich obecných a orgánových účincích. Má přehled o onemocněních z potravin a dermatózách. Dokáže se orientovat v obecné toxikologii xenobiotik.
Vyučovací metody
nespecifikováno
nespecifikováno
nespecifikováno
Hodnotící metody
nespecifikováno
nespecifikováno
nespecifikováno
Doporučená literatura
 • Deshpande, S. S. Handbook of food toxicology. Boca Raton ; London ; New York : CRC Press, 2002. ISBN 0-8247-0760-5.
 • Kupec, J. Toxikologie. Brno : VUT, 1999. ISBN 80-214-1332-8.
 • Lelieveld, H.L.M.,Moster M.A., Holah, J. Handbook of Hygiene Control in the Food Industry. CRC Press, NY , 2005. ISBN 10-8493-3439.
 • Omaye S.T. Food and Nutritional Toxicology. CRC Press , 2004. ISBN 1-587116-071-4.
 • Prokeš J. Základy toxikologie. Praha, 2005. ISBN 80-7262-301-X.
 • Velíšek, Jan. Chemie potravin 3. Vyd. 1. Tábor : OSSIS, 1999. ISBN 8090239153.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr