Předmět: Statistické zpracování dat

« Zpět
Název předmětu Statistické zpracování dat
Kód předmětu AUM/L2CSZ
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Hrabec Dušan, Ing. Ph.D.
 • Fajkus Martin, RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
- stručné opakování kombinatoriky a elementární pravděpodobnosti - úvod do teorie pravděpodobnosti, náhodný jev, vlastnosti pravděpodobnosti, podmíněná pravděpodobnost, věta o úplné pravděpodobnosti, Bayesova věta - náhodná veličina, distribuční funkce, pravděpodobnostní funkce a hustota pravděpodobnosti - náhodný vektor, marginální funkce - číselné charakteristiky náhodné veličiny a náhodného vektoru - základní diskrétní rozdělení a jejich aplikace - základní spojitá rozdělení a jejich aplikace - zákon velkých čísel a centrální limitní věta - typy znaků a jejich charakteristiky - základní pojmy popisné statistiky a jejich interpretace; náhodný výběr a jeho zpracování - bodové a intervalové odhady - testování statistických hypotéz; ověřování normality; parametrické testy - test dobré shody a neparametrické testy - analýza kvalitativních dat - základy korelační a regresní analýzy; metoda nejmenších čtverců

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Demonstrace, Projekce (statická, dynamická), Aktivizující (simulace, hry, dramatizace), Cvičení na počítači, Týmová práce, Individuální práce studentů, Řešení situačních problematik - učení se v situacích
 • Domácí příprava na výuku - 2 hodiny za semestr
 • Příprava na zápočet - 13 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
Výstupy z učení
Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty s možnostmi statistického zpracování dat. Předmět je určen všem studentům, kteří v rámci svých semestrálních nebo závěrečných prací analyzují reálná data. Předmět se zabývá exploratorní analýzou s využitím tabulkového a grafického popisu dat, základními vlastnostmi náhodných veličin a vybranými statistickými metodami. Důraz je kladen na porozumění statistickým pojmům a na jejich využití při počítačovém zpracování dat. Výklad je prokládán ukázkami statistických metod využitím počítačové techniky a interpretací získaných výsledků.
Po absolvování kurzu je student schopen analyzovat reálné datové soubory, ověřovat předpoklady o datech a interpretovat získané výsledky.
Předpoklady
Znalost diferenciálního a integrálního počtu (min. v rozsahu předmětů Matematika I, Matematika II) Základní poznatky z lineární algebry.

Hodnoticí metody a kritéria
Známkou, Analýza výkonů studenta, Systematické pozorování studenta, Příprava a přednes prezentace, Analýza prezentace studenta

- aktivní účast na cvičeních (min 80%), - absolvování dvou písemných prací (z každé min. 50%).
Doporučená literatura
 • ANDĚL, J. Statistické metody, 3. vyd. Praha : Matfyzpress, 2003. ISBN 80-86732-08-8.
 • BUDÍKOVÁ, M., KRÁLOVÁ, M., MAROŠ B. Průvodce základními statistickými metodami. Praha, 2010. ISBN 978-80-247-3243-5.
 • Budíková, Marie. Popisná statistika. 3. dopl. vyd. Brno : Masarykova univerzita, fakulta přírodovědecká, 2001. ISBN 8021018313.
 • HENDL, J. Přehled statistických metod. Praha, 2015. ISBN 978-80-262-0981-2.
 • JAROŠ, F., PAVLÍK, J., TURZÍK, D., VESELÝ P. Pravděpodobnost a statistika. Praha, 2002. ISBN 80-7080-474-2.
 • NEUBAUER, J., SEDLAČÍK, M., KŘÍŽ, O. Základy statistiky. Praha, 2016. ISBN 978-80-247-5786-5.
 • Pavlík, J. Aplikovaná statistika pro DS. Praha : VŠCHT, 1999. ISBN 80-7080-366-5.
 • PAVLÍK, J., LOUČKA M., VESELÝ P., 2011. Sbírka příkladů z pravděpodobnosti a matematické statistiky. Praha, 2011. ISBN 80-7080-366-5.
 • PECK, R., OLSEN, Ch., DEVORE, J.,L. Introduction to Statistics and Data Analysis. Boston, 2016. ISBN 978-1305267244.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta logistiky a krizového řízení Studijní plán (Verze): Ochrana obyvatelstva (2014) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní