Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Fakulta logistiky a krizového řízení (FLK)
Studijní program Ochrana obyvatelstva (B2825)
Studijní obor / Specializace Ochrana obyvatelstva (7401R012/0 - 2016)
Stupeň získané kvalifikace Bakalářský
Forma studia Kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Počet ECTS kreditů 180
Udělovaná kvalifikace Bakalář (0)
Přístup k dalšímu studiu Magisterský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor
Tučková Zuzana, doc. Ing. Ph.D.
E-mail: tuckova@utb.cz
Telefon: 57 603 2081
Fax:
Klíčové studijní výstupy Cílem studijního oboru je výchova vysokoškolsky vzdělaných odborníků, kteří mají znalosti pro výkon funkcí souvisejících s krizovým řízením a ochranou obyvatelstva. Absolvent získá znalosti, které uplatní v různých profesních funkcích výkonných pracovníků pro krizové řízení na úrovni obcí a obcí z rozšířenou působností, krajských úřadech, apod. Absolvent najde uplatnění ve veřejné správě ve složkách integrovaného záchranného systému, civilního nouzového plánování a požární ochraně.
Specifické požadavky pro přijetí Stanovený studijní průměr na SŠ.
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Obecná pravidla pro uznání předchozího vzdělání
Kvalifikační požadavky a předpisy Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou.
Profil programu Bakalářský studijní program je zaměřen na přípravu k výkonu povolání a ke studiu v magisterském studijním programu. Ve studijním programu se využívají soudobé poznatky a metody, obsahuje též v potřebném rozsahu teoretické poznatky.
Podmínky pokračování studia V každém akademickém roce je ve stanovených termínech kontrolováno, zda student získal v dané části studia (semestr, akademický rok, celkové studium před absolvováním státní závěrečné zkoušky) potřebný počet kreditů v předepsané struktuře stanovený studijním programem a uvedený ve vnitřním předpisu fakulty. Ve výjimečných a odůvodněných případech, zejména z důvodů zdravotních, může děkan studentovi na jeho písemnou žádost splnění některé z podmínek stanovených pro pokračování ve studiu prominout. Současně stanoví podmínky pro další průběh studia.
Profesní profily absolventů s příklady Absolvent najde uplatnění ve veřejné správě ve složkách integrovaného záchranného systému, civilního nouzového plánování a požární ochraně.
Garant oboru / specializace Vičar Dušan, prof. Ing. CSc.
Statut Doporučený ročník Doporučený semestr Kód předmětu Název předmětu (* Státnice) Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
A Povinný 1 Zimní TUIOZP/LACZT Základy toxikologie Čeština 3  
A Povinný 1 Zimní LUEB/LACA1 Angličtina I Angličtina 2  
A Povinný 1 Zimní LUOO/LACIN Informatika Čeština 3  
A Povinný 1 Zimní AUM/LACM1 Matematika I Čeština 5  
A Povinný 1 Zimní LUOO/LACC1 Chemie I Čeština 5  
A Povinný 1 Zimní LUKR/LACZE Základy ekonomie Čeština 5  
A Povinný 1 Zimní TUFMI/LACF1 Fyzika I Čeština 5  
B Povinně volitelný 1 Zimní LUOO/LACCP Člověk a přírodní prostředí (Ne)udržitelný rozvoj a krajina Čeština 2  
B Povinně volitelný 1 Zimní LUOO/LACZB Základy ekologie a bezpečnosti práce Čeština 2  
B Povinně volitelný 1 Zimní LUEB/LACUP Úvod do práva Čeština 2  
A Povinný 1 Letní TUFMI/LACF2 Fyzika I Čeština 5  
A Povinný 1 Letní AUM/LACM2 Matematika II Čeština 5  
A Povinný 1 Letní LUOO/LACC2 Chemie II Čeština 5  
A Povinný 1 Letní LUKR/LACAR Analýza rizik I Čeština 5  
A Povinný 1 Letní LUOO/LACAI Aplikovaná informatika Čeština 5  
A Povinný 1 Letní LUEB/LACA2 Angličtina II Angličtina 3  
B Povinně volitelný 1 Letní LUKR/LACPS Psychologie krizových situací Čeština 2  
B Povinně volitelný 1 Letní AUM/LACSZ Statistické zpracování dat Čeština 2  
A Povinný 2 Zimní LUEB/LBCVP Veřejné právo a základní související předpisy Čeština 3  
A Povinný 2 Zimní LUKR/LBCAR Analýza rizik II Čeština 5  
A Povinný 2 Zimní LUOO/LBCOZ Ochrana proti zbraním hromadného ničení Čeština 5  
A Povinný 2 Zimní LUEB/LBCA3 Angličtina III Angličtina 4  
A Povinný 2 Zimní LUOO/LBCK1 Krizové plánování a řízení I Čeština 5  
A Povinný 2 Zimní LUOO/LBCO1 Ochrana obyvatelstva I Čeština 5  
A Povinný 2 Zimní LUOO/LBCOS Obecné základy řešení havarijních a krizových situací Čeština 3  
A Povinný 2 Letní LUOO/LBCDD Detekce a dekontaminace Čeština 5  
A Povinný 2 Letní LUOO/LBCK2 Krizové plánování a řízení II Čeština 5  
A Povinný 2 Letní LUOO/LBCO2 Ochrana obyvatelstva II Čeština 5  
A Povinný 2 Letní LUKR/LBCES Ekonomika krizových situací Čeština 5  
A Povinný 2 Letní LUEB/LBCA4 Angličtina IV Angličtina 5  
B Povinně volitelný 2 Letní LUOO/LBCOM Ochrana osob a majetku Čeština 3  
B Povinně volitelný 2 Letní LUOO/LBCPU Prevence mimořádných událostí Čeština 2  
B Povinně volitelný 2 Letní LUOO/LBCTP Technologie chemického průmyslu a jaderně-energetických zařízení Čeština 2  
B Povinně volitelný 2 Letní LULO/LBCLG Logistika Čeština 3  
A Povinný 3 Zimní LUOO/LCCS1 Integrovaný záchranný systém I Čeština 6  
A Povinný 3 Zimní UZV/LCCZS Zdravotnická, hygienická a protiepidemiologická ochrana osob Čeština 5  
A Povinný 3 Zimní LUOO/LCCBS Bakalářský seminář Čeština 5  
A Povinný 3 Zimní LUOO/LCCPO Požární ochrana Čeština 5  
A Povinný 3 Zimní LUKR/LCCKM Krizový management a bezpečnostní systém ČR Čeština 5  
B Povinně volitelný 3 Zimní LUOO/LCCBZ Bezpečnost strojů a zařízení Čeština 4  
B Povinně volitelný 3 Zimní LUEB/LCCSS Státní správa a krizové řízení Čeština 4  
A Povinný 3 Letní LUOO/LCCLH Likvidace havárií a katastrof Čeština 6  
A Povinný 3 Letní LUOO/LCCS2 Integrovaný záchranný systém II Čeština 6  
A Povinný 3 Letní LUOO/LCCPL Přeprava nebezpečných věcí a látek Čeština 6  
A Povinný 3 Letní LUOO/SZZOO Ochrana obyvatelstva  (*) Čeština 0  
A Povinný 3 Letní LUOO/LCCLZ Logistické zabezpečení IZS Čeština 6  
A Povinný 3 Letní LUOO/SZZKP Krizové plánování a řízení  (*) Čeština 0  
A Povinný 3 Letní LUOO/SZZIZ Integrovaný záchranný systém  (*) Čeština 0  
A Povinný 3 Letní LUEB/LCCPB Potravinová bezpečnost Čeština 3  
A Povinný 3 Letní LUOO/LCCNP Nouzové přežití obyvatelstva Čeština 3  
B Povinně volitelný 3 Letní LUOO/SZZKM Krizový management a bezpečnostní systém ČR  (*) Čeština 0  
B Povinně volitelný 3 Letní LUOO/SZZAN Analýza rizik  (*) Čeština 0