Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Fakulta logistiky a krizového řízení (FLK)
Studijní program Ochrana obyvatelstva (B2825)
Studijní obor / Specializace Ochrana obyvatelstva (7401R012/0 - 2014)
Stupeň získané kvalifikace Bakalářský
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 3 roky
Počet ECTS kreditů 180
Udělovaná kvalifikace Bakalář (0)
Přístup k dalšímu studiu Magisterský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor
Tučková Zuzana, doc. Ing. Ph.D.
E-mail: tuckova@utb.cz
Telefon: 57 603 2081
Fax:
Klíčové studijní výstupy Cílem studijního oboru je výchova vysokoškolsky vzdělaných odborníků, kteří mají znalosti pro výkon funkcí souvisejících s krizovým řízením a ochranou obyvatelstva. Absolvent získá znalosti, které uplatní v různých profesních funkcích výkonných pracovníků pro krizové řízení na úrovni obcí a obcí z rozšířenou působností, krajských úřadech, apod. Absolvent najde uplatnění ve veřejné správě ve složkách integrovaného záchranného systému, civilního nouzového plánování a požární ochraně.
Specifické požadavky pro přijetí Stanovený studijní průměr na SŠ.
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Obecná pravidla pro uznání předchozího vzdělání
Kvalifikační požadavky a předpisy Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou.
Profil programu Bakalářský studijní program je zaměřen na přípravu k výkonu povolání a ke studiu v magisterském studijním programu. Ve studijním programu se využívají soudobé poznatky a metody, obsahuje též v potřebném rozsahu teoretické poznatky.
Podmínky pokračování studia V každém akademickém roce je ve stanovených termínech kontrolováno, zda student získal v dané části studia (semestr, akademický rok, celkové studium před absolvováním státní závěrečné zkoušky) potřebný počet kreditů v předepsané struktuře stanovený studijním programem a uvedený ve vnitřním předpisu fakulty. Ve výjimečných a odůvodněných případech, zejména z důvodů zdravotních, může děkan studentovi na jeho písemnou žádost splnění některé z podmínek stanovených pro pokračování ve studiu prominout. Současně stanoví podmínky pro další průběh studia.
Profesní profily absolventů s příklady Absolvent najde uplatnění ve veřejné správě ve složkách integrovaného záchranného systému, civilního nouzového plánování a požární ochraně.
Garant oboru / specializace Vičar Dušan, prof. Ing. CSc.
Statut Doporučený ročník Doporučený semestr Kód předmětu Název předmětu (* Státnice) Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
A Povinný 1 Zimní LUEB/L1CA1 Angličtina I Angličtina 2  
A Povinný 1 Zimní TUFMI/L1CF1 Fyzika I Čeština 5  
A Povinný 1 Zimní AUM/L1CM1 Matematika I Čeština 5  
A Povinný 1 Zimní TUIOZP/L1CZT Základy toxikologie Čeština 3  
A Povinný 1 Zimní LUOO/L1CIN Informatika Čeština 3  
A Povinný 1 Zimní LUOO/L1CC1 Chemie I Čeština 5  
A Povinný 1 Zimní LUKR/L1CZE Základy ekonomie Čeština 5  
B Povinně volitelný 1 Zimní LUOO/L1CZB Základy ekologie a bezpečnosti práce Čeština 2  
B Povinně volitelný 1 Zimní LUOO/L1CCP Člověk a přírodní prostředí (Ne)udržitelný rozvoj a krajina Čeština 2  
B Povinně volitelný 1 Zimní LUEB/L1CUP Úvod do práva Čeština 2  
C Volitelný 1 Zimní AUM/L1MC1 Matematická cvičení I Čeština 0  
A Povinný 1 Letní LUOO/L2CAI Aplikovaná informatika Čeština 5  
A Povinný 1 Letní AUM/L2CM2 Matematika II Čeština 5  
A Povinný 1 Letní LUOO/L2CC2 Chemie II Čeština 5  
A Povinný 1 Letní TUFMI/L2CF2 Fyzika II Čeština 5  
A Povinný 1 Letní LUKR/L2CAR Analýza rizik I Čeština 5  
A Povinný 1 Letní LUEB/L2CA2 Angličtina II Angličtina 3  
B Povinně volitelný 1 Letní AUM/L2CSZ Statistické zpracování dat Čeština 2  
B Povinně volitelný 1 Letní LUKR/L2CPS Psychologie krizových situací Čeština 2  
C Volitelný 1 Letní AUM/L2MC2 Matematická cvičení II Čeština 0  
A Povinný 2 Zimní LUEB/L3CA3 Angličtina III Angličtina 3  
A Povinný 2 Zimní LUOO/L3CCH Laboratoř chemie Čeština 2  
A Povinný 2 Zimní LUOO/L3COS Obecné základy řešení havarijních a krizových situací Čeština 2  
A Povinný 2 Zimní LUOO/L3COZ Ochrana proti zbraním hromadného ničení Čeština 5  
A Povinný 2 Zimní LUOO/L3CKP Krizové plánování a řízení I Čeština 5  
A Povinný 2 Zimní LUOO/L3COO Ochrana obyvatelstva I Čeština 5  
A Povinný 2 Zimní LUKR/L3CAR Analýza rizik II Čeština 5  
A Povinný 2 Zimní LUEB/L3CVP Veřejné právo a základní související předpisy Čeština 3  
A Povinný 2 Letní LUKR/L4CES Ekonomika krizových situací Čeština 5  
A Povinný 2 Letní LUOO/L4COO Ochrana obyvatelstva II Čeština 5  
A Povinný 2 Letní LUEB/L4CA4 Angličtina IV Angličtina 5  
A Povinný 2 Letní LUOO/L4CKP Krizové plánování a řízení II Čeština 5  
A Povinný 2 Letní LUOO/L4CDD Detekce a dekontaminace Čeština 5  
B Povinně volitelný 2 Letní LUOO/L4CTP Technologie chemického průmyslu a jaderně-energetických zařízení Čeština 2  
B Povinně volitelný 2 Letní LUOO/L4CPU Prevence mimořádných událostí Čeština 2  
B Povinně volitelný 2 Letní LUOO/L4COM Ochrana osob a majetku Čeština 3  
B Povinně volitelný 2 Letní LULO/L4CLG Logistika Čeština 3  
A Povinný 3 Zimní LUOO/L5CPO Požární ochrana Čeština 4  
A Povinný 3 Zimní LUKR/L5CKM Krizový management a bezpečnostní systém ČR Čeština 4  
A Povinný 3 Zimní LUOO/L5CIS Integrovaný záchranný systém I Čeština 6  
A Povinný 3 Zimní LUOO/L5CBS Bakalářský seminář Čeština 5  
A Povinný 3 Zimní LUOO/L5COS Odborná stáž Čeština 4  
A Povinný 3 Zimní UZV/L5CZS Zdravotnická, hygienická a protiepidemiologická ochrana osob Čeština 5  
B Povinně volitelný 3 Zimní LUOO/L5CBZ Bezpečnost strojů a zařízení Čeština 2  
B Povinně volitelný 3 Zimní LUEB/L5CSS Státní správa a krizové řízení Čeština 2  
A Povinný 3 Letní LUOO/SZZIZ Integrovaný záchranný systém  (*) Čeština 0  
A Povinný 3 Letní LUOO/L6CIS Integrovaný záchranný systém II Čeština 6  
A Povinný 3 Letní LUOO/L6CNP Nouzové přežití obyvatelstva Čeština 3  
A Povinný 3 Letní LUOO/L6CLZ Logistické zabezpečení IZS Čeština 6  
A Povinný 3 Letní LUOO/SZZOO Ochrana obyvatelstva  (*) Čeština 0  
A Povinný 3 Letní LUOO/SZZKP Krizové plánování a řízení  (*) Čeština 0  
A Povinný 3 Letní LUOO/L6CPL Přeprava nebezpečných věcí a látek Čeština 6  
A Povinný 3 Letní LUOO/L6CLH Likvidace havárií a katastrof Čeština 6  
A Povinný 3 Letní LUEB/L6CPB Potravinová bezpečnost Čeština 3  
B Povinně volitelný 3 Letní LUOO/SZZKM Krizový management a bezpečnostní systém ČR  (*) Čeština 0  
B Povinně volitelný 3 Letní LUOO/SZZAN Analýza rizik  (*) Čeština 0